اعضای هیئت علمی گروه ساخت و تولید

فیلتر

دکتر محمد ریاحی، استاد

عیب‌یابی و تست‌های غیر تخریبی
پایش پایداری سیستم‌های مکانیکی نگاهداشت
کاربرد سیستم نوترونی در کشف مین‌های زمینی

فهرست