معاون و مدیران پژوهش و فناوری

دکتر هادی خرمی‌شاد

معاون پژوهش و فناوری

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8988

دکتر محمد شهبازی

مدیر امور بین الملل، فناوری و تعاملات صنعتی

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8930

کارشناس پژوهش و فناوری

طاهره صفاری

کارشناس پژوهش، فناوری و بین الملل

تلفن: 77240056 (9821+) داخلی: 8984
ایمیل: t_saffary@iust.ac.ir

محمد عبدی

کارشناس شبکه

تلفن: 77240056 (9821+) داخلی: 8963
ایمیل:

فهرست