راهنماي تلفن دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن‌هاي مستقیم: 9-77491228 (9821+)    فاکس: 77240488 (9821+)    کدپستی: 13114-16846

معاونت آموزشی: 77240391 (9821+)    معاونت پژوهشی: 77240489 (9821+)

امور پژوهش: 77240056 (9821+)    آموزش کارشناسی: 77491230 (9821+)     آموزش تحصیلات تکمیلی: 77240177 (9821+)

شماره تلفن داخلی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشکده

آزمایشگاه علم مواد 2642
آزمایشگاه CNC 2643
آزمایشگاه توربو ماشین 2979
آزمایشگاه NDT 6272
آزمایشگاه هیدرودینامیک 8982
آزمایشگاه پیل‌هاي سوختی 2988
آزمایشگاه ترمودینامیک 2941
آزمایشگاه انتقال حرارت 8946
آزمایشگاه آئرودینامیک 8949
آزمایشگاه مقاومت مصالح 8971
آزمایشگاه ماشین‌هايحرارتی 6144-5
آزمایشگاه گاز مایع و کرایوجنیک 6343
آزمایشگاه تحقیقاتی CFD 2944
آزمایشگاه تحقیقاتی سوخت و احتراق 8947
آزمایشگاه تحقیقاتی مواد مرکب 8948
آزمایشگاه تحقیقاتی اندازهگیري 8954
آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل دیجیتال 8955
آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز مودال 8956
آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک 8957
آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک 8968
آزمایشگاه تحقیقاتی انتقال حرارت 8985
آزمایشگاه تحقیقاتی شکل دهی 2987
آزمایشگاه تحقیقاتی بیومکانیک 2993
آزمایشگاه تحقیقاتی ضربه 6153
آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست  8943
آز- مکانیک کامپوزیت‌ها و مواد هوشمند
7821
آز- تحقیقاتی بهینه‌سازي سیستم‌هاي انرژي 8989
آز- تحقیقاتی شبیه‌سازي و کنترل 8945
آزمایشگاه مرجع دانشکده 8925
کارگاه تاسیسات 2938
کارگاه مکانیک ماشین‌ها 2939
کارگاه ماشین‌هاي حرارتی 8940
کارگاه فنآوري و تولید 2952
انجمن علمی مکانیک 8924
دفتر فرهنگی برادران 8961
دفتر اساتید بازنشسته 8921

شماره تلفن داخلی اساتید و کارمندان دانشکده

آیت الهی مجیدرضا 8922
احمدیان حمید 8907
اخلاقی محمد 8969
اسدزاده احمد 2938
آسیایی ساسان 8991
اشرفی محمدجواد 8960
اصغري الهام 8990
الهی الهه 8901
اکبرنیا محمدعلی 8905
اکبري حبیب اله 8977
امیري کردستانی معصومه 8900
بازدیدي طهرانی فرزاد 8927
بختیاري فاطمه 8983
بیدآبادي مهدي 8918
بیگ زاده برهان 8981
پور انصاري زینب 7811
تحسینی امیرمهدي 8916
تقوي زنوز رضا 8908
حبیبنژادکورایم محرم 8904
حسینعلی پور سیدمصطفی 8929
حسینی هاشمی شاهرخ 8912
حق پناهی محمد 8928
خان میرزا اسماعیل 8940
خرمی شاد هادي 8988
دانشجو کامران 8906
داوودي بهنام 8911

 

دوائی مرکزي امیرحسین 8970
رجبی مجید 8952
ریاحی محمد 8926
سعادت نیلوفر 8939
سیاوشی مجید 8910
سیلانی ربابه 8903
شاهینی شعیب 2952
شجاعی‌فرد محمدحسن 8920
شکریه محمودمهرداد 8914
شهریاري مقدم غلامرضا 8979
شهبازي محمد 8930
صدر ساناز 8976
صدیقی محمد 8975
صفاري حمید 8919
صفاري طاهره 8984
صفی زاده میرسعید 8995
صنایع سپهر 8915
طالبی روح اله 8974
طاهري بهروز فتح اله 8980
عابدینی رضوان 8950
علیزاده منصور 8958
صفاري حمید 8919
فرهمندي جواد 2938
قاسمی حجت 8902
قره قانی آیت 8953
قندهاریون سمانه 8972

 

کرمانی تنها سهیلا 8951
کاظمی راد سیاوش 8923
محمدي بیژن 8967
محمودوند محمد 7820
معدولیت رضا 8931
مقتدر کاظم 8934
مقیمی مهدي 8973
ملکی سیروس 2642
منتظري مرتضی 8909
موسیخانی مصطفی 2941
نوري نوروزمحمد 8932
نویدبخش مهدي 8933
نیکنام سیدعلی 8913
هاشمی فرشته 8978
هاشمی رامین 8941
هاشمی نژاد سیدمحمد 8936
ودایع خیري مهدي 2939
یوسف زاده روشن 8937
محمد عبدي سایت کامپیوتر 8963
یعقوب زاده آبدارخانه ریاست 8962
سربازان پژوهشی 8994

 

فهرست