سرپرستان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

دکتر محمدجواد اشرفی

سرپرست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های طراحی کاربردی

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8960

دکتر مهدی مقیمی

سرپرست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تبدیل انرژی

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8973

دکتر برهان بیگ زاده

سرپرست آزمایشگاه‌های گروه بیومکانیک

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8981

دکتر امیرمهدی تحسینی

سرپرست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های هوافضا

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8916

دکتر رضوان عابدینی

سرپرست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های ساخت و تولید

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8950

همکاران و تکنیسین‌ها

احمد اسدزاده

تکنسین کارگاه تاسیسات

تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: ۲۹۳۸

شعیب شاهینی

کارشناس آموزشی

تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: ۲۹۵۲

جواد فرهمندی

کارشناس کارگاه تاسیسات

تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: ۲۹۳۸

محمد محمودوند

کارشناس کارگاه‌های مکانیک ماشین‌ها و ماشین‌های حرارتی، کارشناس آزمایشگاه‌های مقاومت مصالح و دینامیک ماشین

تلفن: 73227820 (9821+) داخلی: 7820

سیروس ملکی

کارشناس کارگاه قالب سازی

تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: ۲۹۵۲

مصطفی موسی خانی

کارشناس آزمایشگاه‌های ترمودینامیک، سیالات و انتقال حرارت

تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: ۲۹۴۱

فهرست