ریاست دانشکده

دکتر اسماعیل خان میرزا

ریاست دانشکده

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8980

همکاران حوزه ریاست

کاظم مقتدر

مسئول اداره عمومی

تلفن: 77240213 (9821+) داخلی: 8934
ایمیل: kazem_moghtader@iust.ac.ir

روشن یوسف زاده

کارشناس حوزه ریاست

تلفن: 73228901 (9821+) داخلی: 8901
ایمیل: yousefzadeh@iust.ac.ir

الهه الهی

کارشناس حوزه ریاست

تلفن: 73228900 (9821+) داخلی: 8900
ایمیل: elahie@iust.ac.ir

محمود رحیم زاده

نامه رسان و تدارکات داخلی

تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8962

فهرست