قطب علمی “مکانیک جامدات تجربی و دینامیک” دانشکده مهندسی مکانیک در راستای طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر‌مقیم (بنیاد ملی نخبگان) برگزار می کند:

سخنرانی علمی (وبینار):

 روش موضعی در تخمین عمر خستگی قطعات جوشکاری شده

جناب آقای دکتر سیدمحمدجواد رضوی
دانشیار دانشگاه NTNU نروژ

Associate Professor,
Norwegian University of Science and Technology, NTNU

یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۰۰

لینک ورود به اتاق مجازی سخنرانی برای کاربران دانشگاه:

meeting.iust.ac.ir
پایین صفحه گزینه جلسات عمومی، سپس گزینه
آزمایشگاه تحقیقاتی استاد مجیدرضا آیت اللهی

 

خبرهای اخیر


فهرست