معاون و مدیران پژوهش و فناوری

دکتر حجت قاسمی

معاون پژوهش و فناوری

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8902

دکتر آیت قره قانی

مدیر فناوری و تعاملات صنعتی

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8953

دکتر محمد شهبازی

مدیر امور بین الملل

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8930

کارشناس پژوهش و فناوری

طاهره صفاری

کارشناس پژوهش و فناوری

تلفن: 77240056 (9821+) داخلی: 8984
ایمیل: t_saffary@iust.ac.ir

فهرست