آزمایشگاه پژوهشی انتقال حرارت

به وبسایت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه پژوهشی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت خوش آمدید. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه پژوهشی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت به عنوان یکی از آزمایشگاه های تخصصی زیرمجموعه رشته مهندسی مکانیک در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت (کنوکسیون و تشعشع گرمایی) در کاربرد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ مهندسی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. مشاهده بیشتر

به وبسایت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه پژوهشی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت خوش آمدید. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه پژوهشی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت به عنوان یکی از آزمایشگاه های تخصصی زیرمجموعه رشته مهندسی مکانیک در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت (کنوکسیون و تشعشع گرمایی) در کاربرد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ مهندسی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺧﻮد (ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮدازش ﻣﻮازی) آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﺸﺎوره‌ای و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﺮاﻛز ﻋﻠﻤﻲ-ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

دکتر فرزاد بازدیدی طهرانی، مدیر آزمایشگاه
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه‌های پژوهشی آزمایشگاه

 

تحليل فرايندهاي انتقال حرارت خنک کاری لایه‌ای پره‌های توربین

تمایل به بازده بیشتر و رسیدن به توان بالاتر باعث تلاش برای رسیدن به دمای ورودی به توربین بیشتر می‌شود.  در عوض دمای ورودی به توربین بالاتر باعث ایجاد مشکلات برای پره توربین می­شود. همواره به دنبال تولید توان بیشتر همراه با بازدهی بالاتر هستیم. با پیشرفت فناوری­ های خنک کاری پره­ های توربین و همچنین تولید مواد مقاوم­تر امروزه دمای ورودی به توربین در بسیاری از توربین­ های گاز پیشرفته بیشتر از دمای ذوب مواد به‌کاررفته در پره­ ی توربین هست. بنابراین به‌منظور افزایش دمای ورودی به توربین، تحقیقات بسیاری در زمینه‌ی مواد مقاوم در برابر دماهای بالا و روش­ های پیشرفته­ ی خنک کاری صورت گرفته است.

انتقال حرارت در جریان های دوفاز

جریان دو فازی از دیرباز کاربرد بسیار زیادی در صنعت داشته است. در خیلی از صنایع فرآیندی، جریان به صورت دو فازی می باشد. در طبیعت جریان های گل و لای، طوفان ها، هوای آلوده، جریان در موتور های موشک، انتقال مواد در معادن، و جریان خون در رگ ها همگی دو فازی می باشند.

اعضای آزمایشگاه انتقال حرارت

فرزاد بازدیدی طهرانی

مدیر آزمایشگاه پژوهشی انتقال حرارت

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه

اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات و مایعات

با استفاده از این دستگاه ضریب هدایت حرارتی گازها، مایعات و جامدات مختلفی را اندازه‌گیری می‌شود و تاثیر ضریب رسانش را بر میزان حرارت منتقله بررسی می‌کند.

سیستم محسباتی با عملکرد بالا

توانایی انجام پردازش موازی در محاسبات عددی توسط سیستم (High Performance Computing) HPC با قابلیت پشتیبانی تا محدوده ده میلیون سلول محاسباتی که دو سیستم عامل لینوکس و ویندوز را پشتیبانی می‌کند.

ارتباط با آزمایشگاه پژوهشی انتقال حرارت

تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 2927
 bazdid@iust.ac.ir
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه پژوهشی انتقال حرارت
فهرست