دکتر فرزاد بازدیدی طهرانی، استاد


انتقال حرارت ترکیبی
تحلیل جریان و انتقال گرما
تحلیل جریان و انتقال جرم مرتبط با پخش آلاینده‌ها

 

ایمیل: bazdid[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8927
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه لیدز، انگلستان
کارشناسی ارشد: مرکز احتراق و انرژی، دانشکده مهندسی سوخت و انرژی، دانشگاه لیدز، انگلستان

 

زمینه‌های پژوهشی جاری

تحلیل جریان و انتقال گرما مرتبط با تکنیک‌های خنک‌کاری قطعات داغ در موتورهای توربین گاز
انتقال حرارت ترکیبی (جابجائی مختلط + تشعشع گرمایی) در مقیاس ماکرو و نانو
تحلیل جریان و انتقال جرم مرتبط با پخش آلاینده‌های گازی و جامد اطراف ساختمان‌ها

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
تحصیلات تکمیلی انتقال حرارت پیشرفته (جابجائی)
تحصیلات تکمیلی انتقال حرارت پیشرفته (تشعشع گرمایی)
تحصیلات تکمیلی تئوری لایه‌های مرزی
کارشناسی انتقال حرارت II
کارشناسی انتقال حرارت I
کارشناسی آزمایشگاه انتقال حرارت
کارشناسی مکانیک سیالات II
کارشناسی ترمودینامیک I

پروژه‌های دانشجویان

Abedinejad, M.S., “Analysis of Liquid Fuel Injection in a Model Combustion Chamber with the Aim of Reducing NOx“, (Ph.D), 2018

Vasefi, S.I., “Analysis of Effective Parameters on Particle Dispersion and Turbulent Mixed Convection of Nanofluid”, (Ph.D), 2018

Moghaddam, S., “Analysis of Combined Turbulent Heat Transfer (Mixed Convection-Radiation) with Variable Properties in Channels using Large Eddy Simulation”, (Ph.D), 2017

Kiamansouri, M., “Analysis of Dynamic Global Sub-grid Scale Models for Large Eddy Simulation of Pollutant Dispersion around a Model Building”, (Ph.D), 2016

Jadidi, M., “Analysis of dynamic algebraic sub-grid scale heat flux models in large eddy simulation”, (Ph.D), ۲۰۱۴

Jahromi, M., “Analysis of unsteady turbulent flow in a pulsating synthetic jet”, (Ph.D), ۲۰۱۱

Rajabi-Zargarabadi, M., “Second moment closure modeling of turbulent flow and heat transfer in cooling techniques”, (Ph.D), ۲۰۰۹

Mohammadi, M., “Analysis of relations between entropy generation and emissions in a gas turbine model combustor”, (M.Sc.), 2019

Mirzaei, S., “Effect of fuel injection on reducing NOx emissions in a gas turbine model combustor”, (M.Sc.), 2017

Hatami, M., “Analysis of Heat Transfer and Flow Field of a Synthetic Jet in the Presence of a Cross-Flow along with Modelling an Oscillating Actuator”, (M.Sc.), ۲۰۱۵

Mohammadi-Ahmar, A., “Dispersion Analysis of Exhaust Pollutant From the Vent of a Cubical Model Building by Non-Linear k-ε Turbulence Models and LES”, (M.Sc.), ۲۰۱۴

Aghaamini, M., “Analysis of Turbulent Combined Mixed Convection and Radiation Heat Transfer in a Vertical Channel”, (M.Sc.), ۲۰۱۴

Sedaghatnejad, M., “Simulation of Mixed Convection of Nanofluid Flow in Vertical Rectangular Duct with Asymmetric Boundary Condition”, (M.Sc.), ۲۰۱۴

Bohlooli, N., “Investigation of Turbulent Flow Coherent Structures in Film Cooling of Model Turbine Blade Leading Edge”, (M.Sc.), ۲۰۱۳

Ghafouri, A., “Effect of near-wall treatments and Evaluation of Grid Resolution in Large Eddy Simulation”, (M.Sc.), ۲۰۱۲ 

تعاملات صنعتی

انتشارات

فهرست