آزمایشگاه پژوهشی مهندسی بافت و سیستم‌های بیولوژیکی

به صفحه آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی بافت و سیستم‌های بیولوژیکی خوش آمدید. آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی بافت و سیستم‌های بیولوژیک در ابتدای سال ۱۳۹۳ به منظور ایجاد محیطی که بتواند دانشجویان علاقه‌مند به این زمینه را تربیت و راهنمایی نماید، ایجاد گردید. مشاهده بیشتر

 

به صفحه آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی بافت و سیستم‌های بیولوژیکی خوش آمدید. آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی بافت و سیستم‌های بیولوژیک در ابتدای سال ۱۳۹۳ به منظور ایجاد محیطی که بتواند دانشجویان علاقه‌مند به این زمینه را تربیت و راهنمایی نماید، ایجاد گردید. مهندسی بافت در زمره ی علوم نوینی می باشد که شاید کمتر از ۲۰ سال باشد که بررسی ها پیرامون آن آغاز گردیده است. بیولوژیست ها و محققان علم مواد توانستند به کمک یکدیگر این علم را با مهندسی ترکیب نمایند تا بتوانند بافت هایی با خواص اصلاح شده به منظور کاربرد برای بخش خاصی از بدن انسان تولید نمایند. در اینجا منظور از بافت لزوما بافت های زیستی می باشد که با بدن انسان به نحو مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط است. این بافت ها می توانند در دو نوع بافت های نرم و سخت طبقه بندی گردنند که البته این تعریف بیشتر در بین مهندسین علم مکانیک رواج دارد. بخش دوم آزمایشگاه مربوط به سیستم های زیستی می باشد که البته جدا از بخش اول نمی باشد. چرا که ارتباط بین سیستم های زیستی بدن و خواص مکانیکی و بیولوژیکی آن ها در ارتباط کاملا مستقیمی با یکدیگر هستند. سیستم هایی از جمله سیستم قلب و عروق، غدد درون ریز، سیستم اعصاب، و دیگر سیستم های بدن می توانند در مجموعه فعالیت های آزمایشگاه قرار بگیرند.

دکتر مهدی نویدبخش، مدیر آزمایشگاه
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه‌های پژوهشی آزمایشگاه

اعضای آزمایشگاه 

دکتر مهدی نویدبخش

مدیر آزمایشگاه مهندسی بافت و سیستم‌های بیولوژیکی

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه

ارتباط با آزمایشگاه پژوهشی مهندسی بافت و سیستم‌های بیولوژیکی

تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 2933
mnavid@iust.ac.ir
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، مهندسی بافت و سیستم‌های بیولوژیکی

 

فهرست