ممتازین آموزشی ورودی 1399 گروه طراحی کاربردی

رتبه نام و نام خانوادگی معدل استاد راهنما تصویر
رتبه اول فاطمه اردكاني موقتي 19.05 دکتر طاهری
رتبه دوم حسين طالبي 18.65 دکتر آیت الهی
رتبه سوم مبينا تقدسي 18.45 دکتر بیگ زاده
         

 

فهرست