ممتازین آموزشی ورودی 1397 گروه ساخت و تولید
رتبه نام و نام خانوادگی معدل استاد راهنما تصویر
رتبه اول عليرضا ملكي نجف ابادي  18.94 دکتر خان میرزا/ دکتر دوائی
رتبه دوم فرزاد محمدي  18.62 دکتر هاشمی/دکتر رجبی
رتبه سوم سيدعلي سيدبكائي  18.28 دکتر رجبی
         

 

فهرست