ممتازین آموزشی ورودی 1399 گروه ساخت و تولید
رتبه نام و نام خانوادگی معدل استاد راهنما تصویر
رتبه اول سياوش محمودي  18.22 دکتر شهبازی
رتبه دوم نگين گودرزي  18.04 دکتر هاشمی/ دکتر عابدینی
رتبه سوم جواد شمس ابادي فراهاني  17.96 دکتر داودی
         

 

فهرست