ممتازین آموزشی ورودی 1399 گروه تبدیل انرژی
رتبه نام و نام خانوادگی معدل استاد راهنما تصویر
رتبه اول رضا پاک‌نهاد 18.98  دکتر سیاوشی
رتبه دوم محمد جواد طالبي راجي اسدآبادي  18.55 دکتر مقیمی
رتبه سوم محدثه اقايي  18.24 دکتر نویدبخش
         

 

فهرست