مدیران گروه بیومکانیک از سال 1380 تا به امروز

نام و نام خانوادگی سال تصدی
دکتر مجید رضا آیت الهی 99-تاکنون
دکتر کامران دانشجو 95-99
دکتر محمود مهرداد شکریه 93-95  
   
   
   
فهرست