لیست اختراعات اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

ردیف عنوان ثبت اختراع سال
1 طراحی و ساخت آب پاش زراعی مکانیکی با مکانیزم ضربه ای برای آبیاری سطوح چند ضلعی 1387
2 ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار V شکل 1387
3 طراحی و ساخت وسیله ای جهت تعیین چقرمگی شکست مد I خالص برای قطعات دارای شیار V شکل 1387
4 ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار U شکل 1387
5 تخمین استحکام برشی مواد در حالت بارگذاری خستگی و یکنواخت با استفاده از قطعه نیمه دیسک ترکدار 1386
6 خودروی دوچرخ دو محرکه 1386
7 تعیین تجربی چقرمگی شکست مود II در قطعات ترکدار با استفاده از نمونه دیسکی شکل 1386
8 قطعه ساده و جدید آزمایشگاهی برای تعیین استحکام کششی مواد سنگی 1386
9 یدک شخم زن تیلر 1385
فهرست