موسسه کامپوزیت ایران

نظر به اهمیت تکنولوژی مواد و سازه‌های کامپوزیتی و سرعت توسعه آن در صنایع مختلف دفاعی و شهری در ایران، ایجاد مرکزی بعنوان یک واحد تحقیق و توسعه و آموزشی پویا الزامی است. نظر به اهمیت این امر، دانشگاه علم و صنعت ایران با توجه به پتانسیل‌های موجود در این راستا به ایجاد مؤسسه کامپوزیت ایران اقدام نموده است.

این مؤسسه با هدف ایجاد مرکزی جهت تحقیق و توسعه در زمینه مواد و سازه‌های کامپوزیتی با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و دفتر همکاری‌های فن آوری نهاد ریاست جمهوری در سال 1378 تشکیل گردیده است. موضوعات مختلفی نظیر مطالعه بر روی پلیمرها و انواع رزین‌ها، مطالعه بر روی انواع الیاف شیشه، کربن، آرامید و …، مطالعه بر روی روش‌ها و فرآیندهای ساخت و تولید و همچنین مطالعه بر روی طراحی سازه‌های کامپوزیتی از موضوعات کلی است که در این مؤسسه مورد تحقیق قرار می گیرد .از برنامه‌های این مؤسسه برقراری ارتباط نزدیک با صنایع مختلف کامپوزیتی در سطح کشور و همکاری نزدیک با آن مراکز می‌باشد.

زیرساخت‌های تخصصی قوی

عملکردی درخشان در صنعت 

نخبگانی متخصص و ماهر

افتخاراتی ملی

جهت مشاهده وب سایت موسسه کامپوزیت ایران اینجا را کلیک نمایید.

ارتباط با موسسه کامپوزیت ایران

 تلفن: 77491206 (9821+)
 irist@iust.ac.ir
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه کامپوزیت ایران
فهرست