عضو هیأت علمی

عنوان کسب شده

سال

سیدمصطفی حسینعلی پور استاد برجسته کشور در رشته مهندسی مکانیک از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۹۹
   

مجیدرضا آیت اللهی

استاد برجسته کشور در رشته مهندسی مکانیک از طرف فرهنگستان علوم

۱۳۹۹

   

محرم حبیب نژاد

استاد ممتاز دانشگاه

۱۳۹۸

   

مجیدرضا آیت اللهی

استاد برجسته کشور در رشته مهندسی مکانیک از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران

۱۳۹۷

   

محمودمهرداد شکریه ، مهندس سیدمهدی آذرفام

رتبه سوم پژوهش های کاربردی جشنواره بین المللی خوارزمی

۱۳۹۷

   

مجیدرضا آیت اللهی

پژوهشگر برتر حوزه فنی و مهندسی از سوی وزارت علوم

۱۳۹۶

   

مجیدرضا آیت اللهی

استاد ممتاز دانشگاه

۱۳۹۶

   

محمودمهرداد شکریه

استاد برجسته کشور در رشته مهندسی مکانیک از طرف فرهنگستان علوم

۱۳۹۶

 –

 

 

محمودمهرداد شکریه

استاد ممتاز دانشگاه

۱۳۹۵

– 

 

 

محمودمهرداد شکریه

جایزه علامه طباطبایی از طرف بنیاد ملی نخبگان

۱۳۹۴

– 

 

 

محمودمهرداد شکریه

فناور برتر استان تهران

۱۳۹۴

   

محمودمهرداد شکریه

پژوهشگر نمونه کشور در رشته مهندسی مکانیک از طرف وزارت علوم

۱۳۹۴

   

مجیدرضا آیت اللهی

استاد نمونه کشور

۱۳۹۳

– 

 

 

نوروزمحمد نوری

رتبه دوم جشنواره بین المللی خوارزمی

۱۳۸۸

– 

 

 

محمدحسن شجاعی فرد

استاد نمونه کشور

۱۳۸۶

 

 

 

محمودمهرداد شکریه

استاد نمونه کشور

۱۳۸۵

 

 

 

محمودمهرداد شکریه
امیرحسین دوائی مرکزی

رتبه سوم جشنواره بین المللی خوارزمی

۱۳۸۵

 

 

 

محرم حبیب نژاد

استاد نمونه کشور

۱۳۸۴

فهرست