قابل توجه دانشجویان دکتری 1402 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

دروس دوره دکتری 15 واحد است و معمولاً در دو ترم اول و دوم باید اخذ و گذرانده شود. حداقل واحد قابل اخذ در هر ترم 6 واحد و حداکثر واحد قابل اخذ 9 واحد است. به جز درس ریاضیات پیشرفته 2 که درس اجباری دوره دکتری است و در ترم اول حتما باید اخذ گردد، مابقی دروس قبل از تایید استاد راهنما قابل اخذ نیست و دانشجویان باید با استفاده از لینک انتخاب دروس با مشورت با استاد (اساتید راهنما) دروس مورد نظر خود را انتخاب و برای کارشناس دانشکده ارسال نمایند تا درصورت موافقت استاد راهنما درس به دانشجو جهت اخذ تخصیص داده شود ( از استاد راهنما (اساتید راهنما) بخواهید فرم آنلاین ارسال شده را تایید نمایند). لطفاً جزئیات بیشتر و تکمیلی را در فایل PDF راهنما دنبال کنید.

خبرهای اخیر


فهرست