قابل توجه دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری دوره پردیس و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکی،

از طریق این لینک می توانید لیست دروس ارائه شده در دانشکده مهندسی مکانیک را در دوره پردیس گرایشهای مختلف مشاهده نمایید.

همچنین لیست دروس اراده شده برای دوره آموزش الکترونیکی از اینجا قابل دسترسی است.

خبرهای اخیر


فهرست