قهرمانی تیم والیبال دانشکده مهندسی مکانیک 

تیم والیبال دانشکده مهندسی مکانیک متشکل از آقایان فرهاد فرزانه، محمدعلی حیدری، سینا بیرالوند، امیرحسین پورسیف، امیرعباس آخوندی ارمکی، مبین بزرگ مهر، علی بشیری نژاد، عرفان منصور خاکی و امیرعباس غندالی موفق به کسب عنوان قهرمانی در مسابقات بین دانشکده ای دانشگاه علم و صنعت ایران شد. 

خبرهای اخیر


فهرست