قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

گرایش بیومکانیک (روزانه و نوبت دوم)

محدودیت اخذ (ترم1 و ترم3) از کلیه دروس گرایش بیومکانیک برداشته شد و اخذ کلیه دروس ارائه شده برای همه دانشجویان ورودی 1400 و 1401 امکان پذیر می باشد.

خبرهای اخیر


فهرست