در راستای حمایت از دوره های پژوهشی پسادکتری توسط معاونت پژوهشی دانشگاه، سخنرانی علمی تحت عنوان “تحلیل تجربی و عددی اثرات دوران در خنک کاری خارجی (فیلمی) پره های توربین گاز” برگزار می گردد.

سخنران: جناب آقای دکتر حمیدرضا شهبازیان

زمان برگزاری: سه شنبه 1401/04/21

ساعت:15

 

خبرهای اخیر


فهرست