دستورالعمل انتخاب استاد مشاور پایان نامه / رساله

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی می توانند با توجه به دستورالعمل شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه نسبت به تعیین استاد مشاور برای پایان نامه/رساله ی خود اقدام فرمایند.

خبرهای اخیر


فهرست