برنامه زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1401(روزانه،نوبت دوم،پردیس و مجازی) میتوانند از طریق لینک زیر به اطلاعیه دسترسی داشته باشند.

لینک برنامه زمانبندی ارائه سمینار

خبرهای اخیر


فهرست