برنامه امتحانی نیمسال اول 1042-1401 تحصیلات تکمیلی (پردیس و مجازی)

دانشجویان محترم تحصلات تکمیلی (پردیس و مجازی) میتوانند از طریق لینک برنامه امتحانی نیمسال اول 1402-1401 را مشاهده نمایند.

خبرهای اخیر


فهرست