قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد (پردیس و آموزش الکترونیک)

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد (پردیس و آموزش الکترونیک) میتوانند برنامه ارائه سمینار تبدیل انرژی و ساخت و تولید دوشنبه 08/12/1401 را از طریق لینک مشاهده نمایند.

خبرهای اخیر


فهرست