قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 کلیه دوره ها

کلیه دانشجویان ورودی 99 حتماً باید حداکثر تا تاریخ 1401/05/15 از طریق لینک فرم گزارش پیشرفت 2  را تکمیل نمایند. ضمناً دقت نمایید اطلاعات مربوط به استاد راهنما خود را به صورت کامل تکمیل نموده تا فرم بعد از ثبت اطلاعات توسط شما جهت اعلام نمره برای استاد راهنما نیز ارسال گردد. به فرم هایی که بعد از تاریخ مذکور ارسال شوند نمره ای تعلق نخواهد گرفت.

زمان ارائه گزارش پیشرفت پروژه 1 پایان نیمسال سوم و گزارش پیشرفت 2 پایان نیمسال چهارم بوده و هیچگونه ارتباطی با اینکه واحد پروژه اخذ نشده و یا پروژه در سیستم تصویب نشده باشد، ندارد. هر گزارش پیشرفت یک نمره از دفاع نهایی بوده و تکمیل این فرم برای همه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 الزامیست.

فرم گزارش پیشرفت 2 (دانشجویان روزانه و نوبت دوم)

فرم گزارش پیشرفت 2 (دانشجویان پردیس و مجازی)

خبرهای اخیر


فهرست