اطلاعیه ارائه سمینار کارشناسی ارشد (ورودی‌های 1400 پردیس بین‌الملل)

دانشجویان محترم ورودی 1400مقطع کارشناسی ارشد پردیس بین الملل، می‌توانند از طریق لینک‌های زیر اطلاعیه‌های مربوطه را مشاهده کنند. دانشجویان توجه داشته باشند که کلیه سمینارها به صورت آنلاین و در بستر آزمایشگاه مجازی اساتید (طبق جداول زیر) برگزار خواهد شد.

اطلاعیه ارائه سمینار (ورودی‌های 1400) کارشناسی ارشد (گرایش بیومکانیک)

اطلاعیه ارائه سمینار (ورودی‌های 1400) کارشناسی ارشد (سایر گرایش‌ها)

دانشجویان توجه داشته باشند که کلیه سمینارها به صورت آنلاین و در بستر آزمایشگاه مجازی اساتید (طبق جداول) برگزار خواهد شد.

خبرهای اخیر


فهرست