مرحوم مهندس محمدحسن فرخ نیا، استادیار (پیشکسوت)

 

ایمیل: 
تلفن: 982177240540+ داخلی: 
فاکس: 982177240488+
کدپستی: 77240488
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه تحقیقاتی
Scopus
Scholar
LinkedIn
فهرست