سرکار خانم مهندس سمیه جمالی شخلوی دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، از رساله خود با عنوان « تحلیل ارتعاشات آزاد غیرخطی محوری نانومیله های مدرج تابعی با در نظرگرفتن رزونانس های درونی و استفاده از تئوری الاستیسیته غیرمحلی »‏‎ ‎به راهنمایی آقایان دکتر شاهرخ حسینی هاشمی و دکتر روح الله طالبی توتی در روز سه شنبه 12 بهمن ماه 1400 ساعت 07:00 به صورت مجازی دفاع خواهد نمود‎.

استاد راهنما: دکتر شاهرخ حسینی هاشمی / دکتر روح الله طالبی توتی
اساتید مشاور: دکتر رضا ناظم نژاد
اساتید داور داخلی: دکتر محرم حبیب نژاد کورایم/ دکتر سیاوش کاظمی راد
اساتید داور خارجی: دکتر علی جعفری/ دکتر اکبر علی بیگلو

چکيده رساله:

در این رساله، در کنار افزایش دقت مدل سازی با در نظرگرفتن اثرات اینرسی و برشی بر اساس مدل های محوری ریلی و بیشاپ با بهره‌گیری از تئوری الاستیسیته غیرمحلی و همچنین با ادغام اثرات غیرخطی مطابق با مدل ون-کارمن به معادلات ارتعاشاتی سیستم، دقت پیش‌ بینی رفتار سیستم افزایش داده ‌شده است. معادلات ارتعاشاتی حاکم بر سیستم در فضای خطی به روش های ریلی ریتز و مربعات دیفرانسیلی هارمونیک HDQ که از لحاظ سرعت همگرایی جواب ها قابل قبول بوده اند، گسسته سازی و حل شده اند. رزونانس های درونی بین مودهای سیستم به عنوان یکی از ویژگی های مهم سیستم های غیرخطی به ویژه آنها که دارای ترم های غیرخطی درجه دو و سه هستند، محسوب می شوند که بر ویژگی های غیرخطی سیستم تأثیر بسزایی دارند. از این رو، در این رساله برای اولین بار، به بررسی و آنالیز روابط تحلیلی رزونانس های درونی نانومیله های همگن و مدرج تابعی تحت ارتعاشات محوری با در نظرگرفتن اثرات غیرخطی وابسته به اندازه پرداخته شده است. جهت رسیدن به این امر مهم، لازم است روش های مقیاس زمانی چندگانه MS و گلرکین چندگانه MG به طور همزمان در حل معادلات ارتعاشاتی سیستم مذکور در فضای غیرخطی اعمال گردند. در راستای تایید اعتبار روش نیمه تحلیلی مورد استفاده (مقیاس زمانی چندگانه)، نتایج این روش با نتایج روش عددی رانگ-کوتا مقایسه گردیده است، که آنها انطباق قابل قبولی را نشان داده اند. از اهداف اصلی این رساله، ارزیابی دقیق ارتعاشات غیرخطی محوری نانومیله های همگن و مدرج تابعی به همراه آنالیز رزونانس های درونی آنها در فضای غیرمحلی، با در نظرگرفتن اثرات پارامترهای مختلف از جمله پارامتر غیرمحلی، دامنه غیرخطی ارتعاشات، اثرات اینرسی و اثرات برشی بوده که با استفاده از تئوری های مختلف محقق گردیده است. از همه مهم تر اینکه همزمان با استخراج تعاملات بین مودهای داخلی، دامنه های غیرخطی دقیق متناظر با وقوع رزونانس های درونی نیز متناسب با انواع تئوری های مختلف استخراج و مقایسه گردیده است. همچنین اثرات اینرسی و برشی که به ترتیب شامل نانومیله های نسبتا ضخیم و ضخیم می باشند، بر رزونانس های درونی مورد بررسی قرار گرفته اند.

واژه‌هاي كليدي: نانومیله های همگن و مدرج تابعی، ارتعاشات غیرخطی، تئوری الاستیسیته غیرمحلی، رزونانس درونی، روش مقیاس چندگانه، مدل محوری ریلی و بیشاپ، روش گلرکین چندگانه، نیروهای دمایی و مغناطیسی محوری، محیط الاستیک خطی و غیرخطی، شکل مودهای غیرخطی با روش مود نرمال حقیقی

فهرست