رویه‌ آموزشی مقطع دکتری

ورود و ثبت نام

اخذ و گذراندن دروس
شامل دو نیم‌سال اول و دوم و در صورت نیاز نیم‌سال سوم (15 واحد)

انتخاب کمیته هادی
این مرحله پس از گذراندن دروس و از نیم‌سال سوم تحصیلی امکان‌پذیر است(فرم تعیین کمیته هادی ).

آزمون جامع
انجام این مرحله از نیم‌سال سوم امکان‌پذیر است

انتخاب کمیته هادی خارجی
این مرحله پس از گذراندن دروس و از نیم‌سال سوم تحصیلی امکان‌پذیر است

دفاع پروپوزال
این مرحله،پس از گذشت حداقل پنج روز از آزمون جامع، قابل انجام است

گزارش مرحله‌ای اول
شش ماه پس از دفاع پروپوزال با تایید استاد

گزارش مرحله‌ای دوم
شش ماه پس از گزارش اول

پیش دفاع
داشتن مقاله‌ی مستقل

دفاع از رساله دکتری

اصلاحات پایان نامه دکترا
مشاهده فرم

فهرست