مراحل پروژه پایانی کارشناسی

تعیین استاد راهنما
تحویل فرم رزرو استاد راهنما در ابتدای نیمسال پنجم به کارشناس پروژه‌ها پس از تأیید استاد

اخذ کارگاه “تجاری سازی و کارآفرینی”
پس از گذراندن 70 واحد قبولی

 

اخذ درس “فاز صفر”
پس از گذراندن 90 واحد قبولی
.

گزارش پیشرفت اول
تحویل گزارش اول ارزیابی پیشرفت به آموزش- نیمسال بعد از اخذ فاز صفر

 

گزارش پیشرفت دوم
تحویل گزارش دوم ارزیابی پیشرفت به آموزش- در نیمسال اخذ پروژه پایانی

 

اخذ “پروژه پایانی”
پس از گذراندن 120 واحد قبولی و دفاع از فاز صفر و تصویب آن

 

هماهنگی زمان دفاع
حداقل یک هفته پیش از دفاع، نسخه نهایی پایان‌نامه به استاد راهنما و استاد ممتحن تحویل داده شود و هماهنگی زمان دفاع با اساتید انجام شود

 

تحویل پایان‌نامه به آموزش
فایل پایان‌نامه با فرمت wordو pdf، یک هفته پیش از دفاع به دفتر پروژه‌های کارشناسی تحویل داده شود

 

دفاع از پایان‌نامه

انجام اصلاحات
فایل اصلاح شده پایان‌نامه برای استاد راهنما، استاد ممتحن و دفتر پروژه‌های کارشناسی ارسال شود

آیین‌نامه‌های مقطع کارشناسی

فهرست