مصوبه شورای آموزشی پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ : 4/3/92

« مقررات مربوط به کارآموزی 1»

1- دانشجویانی که ما بین 50 تا 65 واحد گذرانیده اند موظف می باشند در اولین تابستان پیش رو، واحد کارآموزی 1 را اخذ نموده و بگذرانند. بدیهی است گزارش کارآموزی این قبیل دانشجویان بایستی حداکثر تا 25 شهریور همان سال به امور آموزش دانشکده (دفتر پروژه ها و کارآموزی) تحویل و سپس جهت امتحان شفاهی به استاد کارآموزی خود مراجعه نمایند.

2- چنانچه هر یک از دانشجویان دارای شرایط فوق الذکر واحد کارآموزی 1 را اخذ و نگذرانیده باشند در دو نیمسال بعدی حداکثر مجاز به اخذ فقط 14 واحد می باشند و در صورت عدم حذف واحدهای اضافه توسط دانشجو در زمان حذف و اخذ، بنا به تشخیص امور آموزش دانشکده واحدهای اضافه، حذف آموزشی خواهد گردید.

3- دانشجویان برای اخذ واحد کارآموزی 1 لازم است که در سال های تحصیلی قبل از اخذ کارآموزی حداقل در 4 کارگاه از کارگاه های آموزشی ارائه شده در دانشکده حضور داشته باشند.

« مقررات مربوط به کارآموزی 2»

1- دانشجویانی که واحد کارآموزی 1 را گذرانیده و نمره آن در سایت دانشکده ثبت و قابل مشاهده می باشد، موظف هستند از نیمسال بعد واحد کارآموزی 2 را اخذ و بگذرانند و نمره کارآموزی در سایت قابل مشاهده باشد. تاریخ تحویل گزارش کارآموزی 2 تا پایان نیمسال اخذ درس کارآموزی 2 و اگر در تابستان باشد تا 25 شهریور خواهد بود.

2- دانشجویان برای اخذ واحد کارآموزی 2 لازم است که در سال تحصیلی قبل از اخذ کارآموزی حداقل در 3 کارگاه از کارگاه های آموزشی ارائه شده در دانشکده حضور داشته باشند.

*تذکر:

برای دانشجویان قبل از ورودی 89، کارآموزی در ترم به میزان 2 واحد در سقف واحدهای اخذ شده در همان ترم محسوب می گردد و برای ورودیهای 89 به بعد هر کارآموزی 0.5 واحد به حساب می آید.

اخذ کارآموزی 1 فقط در تابستان و در واحد صنعتی مجاز است و اخذ کارآموزی 2 در تابستان و در ترمهای معمول بلامانع است مشروط به اینکه در ترمهای معمول به غیر از پنجشنبه، یک روز کامل دیگر، برنامه کلاس درس برای دانشجو منظور نگردیده باشد.

      

فهرست