از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می شود، ضمن مطالعه دقیق آیین نامه ، اصلاحیه و شیوه نامه نسبت به ثبت نام در 29 و 30 امین فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه سال های 99 و 400 اقدام نمایند.
ضمن تکمیل فرایند ثبت نام و شرح مستندات مورد نظر در بخش های آموزشی و فرهنگی در جشنواره شرکت نمایند.
مهلت ثبت نام : 20 آذر الی 0 آذر

خبرآزمایشی: خانم هاشمی

فهرست