به اطلاع می رساند در صورتی که متقاضی استفاده از فرصت تحقیقاتی خارج و داخل​ هستید، جهت  اولویت بندی، مدارک زیر را حداکثر تا روز دوشنبه 19 تیر ماه سال 1402 به آدرس دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده meg_office@mecheng.iust.ac.ir با عنوان فرصت مطالعاتی دکتری 99 ارسال کنید. بدیهی است در صورت نقص مدارک و قرار نگرفتن در اولویت بندی مسئولیت با دانشجو خواهد بود. لازم به ذکر است دانشجو باید جلسه دفاع از عنوان پروپزال خود را برگزار کرده باشد.

مدارک مورد نیاز:

1-مدرک زبان بین المللی

2-مقالات ISI  و علمی پژوهشی چاپ یا پذیرش شده در دوره دکتری (در صورت وجود)

3-نامه پذیرش از محل تحقیق با تایید و امضای استاد راهنما

4-گزارش یک صفحه ای از ضرورت استفاده از فرصت تحقیقاتی و هم راستایی رساله با نیازهای صنعتی داخل کشور که به امضا و تایید استاد محترم راهنما رسیده باشد.

5-کاربرگ استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور  فایل آن در سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه (pga.iust.ac.ir) قسمت فرصت تحقیقاتی موجود است.

6-کاربرگ مشخصات انگلیسی  فایل آن در سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه (pga.iust.ac.ir) قسمت فرصت تحقیقاتی موجود است.

خبرهای اخیر


فهرست