فعالیت‌های دانشجویی در دانشکده مهندسی مکانیک، بسیار مهم و حایز اهمیت هستند و نشان از پویایی سرشار دانشکده دارد. زندگی دانشجویی در محیط دانشکده، همواره نوید حیات و زندگی را می دهد و نگاه به افق آینده را در دانشکده نشان می دهد.

گالری


فهرست