به  صفحه دوره ی کهاد دانشکده مهندسی مکانیک خوش آمدید.

نظر به توسعه ی روزافزون پژوهش های میان رشته ای و نیازهای جدید شکل گرفته در بازار کار، لزوم ارتقای مهارت های فردی دانشجویان در سایر زمینه های تخصصی علاوه بر رشته ی تحصیلی اصلی خود بیش از پیش احساس می شود.  در همین راستا و به منظور ایجاد بستری برای گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش مهندسی مکانیک در بین دانشجویان سایر رشته های تحصیلی در دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ی مهندسی مکانیک اقدام به برگزاری دوره ی کهاد این رشته نموده است.

به طور خلاصه دوره ی کهاد دانشکده مهندسی مکانیک دوره ای است که در آن دانشجویان مستعد سایر رشته های تحصیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در صورت احراز شرایط آیین نامه ای امکان اخذ 24 الی 27 واحد درسی طبق جدول دروس ارائه شده از دانشکده مهندسی مکانیک را خواهند داشت.

 

فهرست