اطلاعیه در خصوص اخذ کارآموزی 1 و 2

پیرو مصوبات شورای محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک در خصوص اخذ درس کارآموزی برای دانشجویان دوره کارشناسی به اطلاع می رساند:

1– دانشجویانی که 35 واحد قبولی دارند، الزامی است کارگاه مهارت های مهندسی 1 را اخذ و بگذرانند. لازم به ذکر است گذراندن کارگاه مذکور پیشنیاز کارآموزی 1 می باشد. (حضور در هر 4 کارگاه الزامی است.)

* دانشجویانی که کارگاه مهارت های مهندسی 1 را گذرانیده اند، الزامی است در اولین تابستان پیش رو واحد کارآموزی 1 خود را اخذ نمایند.

 2– چنانچه هر یک از دانشجویان دارای شرایط فوق الذکر مطابق روال مذکور عمل ننمایند در اولین نیمسال بعدی مجاز به اخذ بیش از 14 واحد نخواهد بود و می بایست کارآموزی 1 را نیز در اولین نیمسال بعد از تابستان اخذ نمایند.

3- الزامی است کارآموزی 1 در واحد صنعتی و خارج از دانشگاه انجام گیرد.

4- دانشجویانی که 50 واحد قبولی دارند، الزامی است کارگاه مهارت مهندسی 2 را اخذ و بگذرانند. لازم به ذکر است گذراندن کارگاه مذکور پیشنیاز کارآموزی 2 می باشد. ( حضور در هر 3 کارگاه الزامی می باشد.)

*  دانشجویانی که کارگاه مهارت های مهندسی 2 و همچنین واحد کارآموزی 1 را گذرانیده اند و نمره آن در سایت دانشکده ثبت شده است موظف هستند از نیمسال بعدی و حداکثر تا اولین تابستان پیش رو واحد کارآموزی 2 را اخذ و بگذرانند.

5- چنانچه دانشجویانی درس کارآموزی 2 را در زمان مقرر اخذ ننمایند در اولین نیمسال بعدی مجاز به اخذ بیش از 14 واحد نخواهند بود و می بایست کارآموزی 2 را نیز در همان نیمسال اخذ نمایند.

6- اگر دانشجو واحد کارآموزی را در طول ترم اخذ بنماید الزامی است برنامه درسی خود را فقط در طی چهار روز منظور گرداند و برای انجام کارآموزی به غیر از روز پنجشنبه، یک روز کامل دیگر نیز زمان کافی را دارا باشد.

7- تاریخ تحویل گزارش کارآموزی 1 و 2 اگر اخذ کارآموزی در تابستان باشد تا 25 شهریور همان سال و اگر در طول ترم باشد، پایان نیمسال اخذ درس خواهد بود.

بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر، گزارش کارآموزی قابل رسیدگی نبوده و مسئولیت آن بر عهده ی دانشجوی مربوطه می باشد و طبق قوانین مصوب شورای آموزشی پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشجو موظف به اخذ مجدد واحد کارآموزی است و قوانین فوق الذکر در خصوص وی لازم الاجرا می باشد.

 

امور آموزش دانشکده مهندسی مکانیک

آبان ماه 1394            

فهرست