پیرو مصوبات شورای محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک در خصوص اخذ درس کارآموزی برای دانشجویان دوره کارشناسی به اطلاع می رساند:

1- دانشجویانی که ما بین 50 تا 65 واحد گذرانیده اند، الزامی است در اولین تابستان پیش رو واحد کارآموزی 1 خود را اخذ نمایند.

2- چنانچه هر یک از دانشجویان دارای شرایط فوق الذکر مطابق روال مذکور عمل ننمایند در اولین نیمسال بعدی مجاز به اخذ بیش از 14 واحد نخواهند بود و می بایست کارآموزی 1 را نیز در اولین نیمسال بعد از تابستان اخذ نمایند.

3- الزامی است کارآموزی 1 در واحد صنعتی و خارج از دانشگاه انجام گیرد.

4- دانشجویانی که واحد کارآموزی 1 را گذرانیده اند و نمره آن در سایت دانشکده ثبت و قابل مشاهده باشد موظف هستند از نیمسال بعدی و حداکثر تا اولین تابستان پیش رو واحد کارآموزی 2 را اخذ و بگذرانند.

5- چنانچه دانشجویانی درس کارآموزی 2 را در زمان مقرر اخذ ننمایند در اولین نیمسال بعدی مجاز به اخذ بیش از 14 واحد نخواهند بود و می بایست کارآموزی 2 را نیز در همان نیمسال اخذ نمایند.

6- اگر دانشجو واحد کارآموزی را در طول ترم اخذ بنماید الزامی است برنامه درسی خود را فقط در طی چهار روز منظور گرداند و برای انجام کارآموزی به غیر از روز پنجشنبه، یک روز کامل دیگر نیز زمان کافی را دارا باشد.

7- تاریخ تحویل گزارش کارآموزی 1 و 2 اگر اخذ کارآموزی در تابستان باشد تا 20 شهریور همان سال و اگر در طول ترم باشد، پایان نیمسال اخذ درس خواهد بود.

8- دانشجویان برای اخذ واحد کارآموزی 1 لازم است که در سال های تحصیلی قبل از اخذ کارآموزی حداقل در 4 کارگاه از کارگاه های آموزشی ارائه شده در دانشکده حضور داشته باشند.

9- دانشجویان برای اخذ واحد کارآموزی 2 لازم است که در سال تحصیلی قبل از اخذ کارآموزی حداقل در 3 کارگاه از کارگاه های آموزشی ارائه شده در دانشکده حضور داشته باشند.

بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر، گزارش کارآموزی قابل رسیدگی نبوده و مسئولیت آن بر عهده ی دانشجوی مربوطه می باشد و طبق قوانین مصوب شورای آموزشی پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشجو موظف به اخذ مجدد واحد کارآموزی است و قوانین فوق الذکر در خصوص وی لازم الاجرا می باشد.

 

امور آموزش دانشکده مهندسی مکانیک

دی ماه 1393           

فهرست