براساس مصوبه مورخ 1403/04/18 هیأت ممیزه دانشگاه، جناب آقای دکتر ساسان آسیایی  عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض نموده و برایشان توفیقات روزافزون از خداوند متعال خواستاریم.

1403/04/20

خبرهای اخیر


فهرست