دانشکده مهندسی مکانیک- صنایع و شرکت های مرتبط با کارآموزی
ظرفیت‌های کارآموزی موجود در صنایع و شرکت‌های مختلف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/29 | 
نظر به شیوع بیماری کرونا دوره های کارآموزی غالباً به صورت غیر حضوری می باشند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.18536.56536.fa
برگشت به اصل مطلب