جشنواره پژوهش و فناوری سال 1401

دانشکده مهندسی مکانیک به مناسب هفته پژوهش، که امسال به جای یک هفته به یک ماه افزایش پیدا کرده و با نام جشنواره پژوهش و فناوری برگزار می گردد، مانند ادوار گذشته اقدام به برگزاری تعدادی سخنرانی علمی، مسابقه و کارگاه آموزشی نموده است. از علاقمندان دعوت می شود در این رویدادهای پژوهشی شرکت نمایند.

آدرس صفحه رسمی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه که ویژه این جشنواره بوده و کلیه رویدادهای پژوهشی در آن قابل مشاهده می باشد.

https://rw.iust.ac.ir

خبرهای اخیر


فهرست