برنامه زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی1402 روزانه و نوبت دوم

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می توانند از طریق لینک های زیر به برنامه زمانبندی ارائه سمینار به تفکیک گروه، دسترسی داشته باشند.

 بیومکانیک

ساخت و تولید

هوا فضا

طراحی کاربردی

تبدیل انرژی

 

 

خبرهای اخیر


فهرست