براساس مصوبه مورخ 1401/09/14 هیأت ممیزه دانشگاه، جناب آقای دکتر مجید رجبی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض نموده و برایشان توفیقات روزافزون از خداوند متعال خواستاریم.

1401/10/10

خبرهای اخیر


فهرست