استاد عنوان قرارداد طرف همکار

 

دکتر رامین هاشمی

پروژه تحقیقاتی تحت عنوان “بکارگیری فرایند نورد پیوندی تجمعی در ساخت ورق های نازک نانو ساختار/ فوق ریز دانه برای باتری ‌ها (باتری لیتیوم-یون)” Graz University of Technology (Austria)

دکتر سمانه قندهاریون

Multi-objective optimization of a solar and hydrogen energy-based electricity and hot water generation system for off-grid applications

Dokuz Eylül University (Turkey)

Isparta University of Applied Sciences(Turkey)

Bahçeşehir University (Turkey)

فهرست