دکتر محرم حبیب نژاد کورایم  به عنوان استاد ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران انتخاب شد. دانشکده مهندسی مکانیک این انتخاب شایسته را به ایشان و جامعه دانشگاهیان تبریک می گوید.

تاریخ خبر: 1398

خبرهای اخیر


فهرست