ممتازین آموزشی کارشناسی ورودی 1395
رتبه نام و نام خانوادگی معدل تصویر
رتبه اول عرفان ديلفانيان  19.33  
رتبه دوم رضا پاك نهاد  18.72  
رتبه سوم سيدامين ميرفخار  18.27  
رتبه چهارم   امير رضا اميري نژاد  18.13   
رتبه پنجم
محمد شوقي تكمه داش  18.02  
رتبه ششم
پرهام پوراسلامي  17.75  
رتبه هفتم
آرين يگانگي  17.72  
رتبه هشتم
محسن جواهريان راد  17.57  
رتبه نهم
محمدرضا برزوئي  17.56  
رتبه دهم
علي رضا دانشورگرمرودي  17.45  

 

فهرست