دانشکده مهندسی مکانیک- اعضاء هیأت علمی
اعضاء هیأت علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

استاد


احمدیان، حمید 

آیت الهی، مجیدرضا  

بازدیدی طهرانی، فرزاد 

بیدآبادی، مهدی 

حبیب نژاد کورایم، محرم  

حسینعلی پور، سیدمصطفی 

حسینی هاشمی، شاهرخ  

دانشجو، کامران  

دوائی مرکزی، امیرحسین 

ریاحی، محمد  

شجاعی فرد، محمدحسن  

شکریه، محمود مهرداد  

صدیقی، محمد  

صنایع، سپهر 

منتظری، مرتضی 

نوری، نوروز محمد 

نویدبخش، مهدی

هاشمی نژاد، سیدمحمد 

-

دانشیار


تقوی زنوز، رضا  

حق پناهی، محمد 

خرمی شاد، هادی
سیاوشی، مجید

صفاری، حمید 

صفی زاده، میرسعید  

طالبی توتی، روح اله
طاهری بهروز، فتح اله

قاسمی، حجت 

محمدی، بیژن  
هاشمی، رامین

-

فرشی، بهروز (بازنشسته)

گوهری، علیرضا (بازنشسته)

 معدولیت، رضا (بازنشسته)

-میراحمدی، امین (بازنشسته)

-

استادیار


آسیایی، ساسان 

اخلاقی، محمد 

اشرفی، محمدجواد

اکبری، حبیب اله  

بیگ زاده، برهان 

پورانصاری، زینب
تحسینی، امیرمهدی

خان میرزا، اسماعیل 

داودی، بهنام

درخشان هوره، شهرام

رجبی، مجید 

علیزاده، منصور  

قره قانی، آیت
قندهاریون، سمانه
کاظمی راد، سیاوش

مقیمی، مهدی 

نیکنام، سید علی

-

ابراهیمی، محمود (بازنشسته)

بیسادی، حسین (بازنشسته)

حاج سقطی، اصغر (بازنشسته) 

خوشکیش، حسین (بازنشسته) 

 شهریاری، غلامرضا (بازنشسته)

-فرداد، عباسعلی (بازنشسته)

-
-

کارشناس آموزشی


آذرفام، سیدمهدی  

-

-

-

مسئولیت محتوا و اطلاعات ارائه شده در صفحه تارنمای هر عضو هیأت علمی دانشکده، با همان عضو محترم میباشد 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.782.1219.fa
برگشت به اصل مطلب