دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
98/01/26 دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۶ | 
AWT IMAGE

خانم زهرا شکریه دانشجوی دکتری، جناب آقای دکتر شکریه و جناب آقای دکتر طاهری بهروز، روز شنبه 98/01/31 از رساله دکتری خود تحت عنوان "بررسی تئوری و تجربی خزش در نانوکامپوزیت گرافن/اپوکسی" دفاع خواهد کرد. این جلسه ساعت 17 روز شنبه در آمفی تاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار خواهد شد.

چکیده:

وقتی مقادیر کمی از صفحات نازک گرافن بطور مناسب با یک پلیمر ترکیب ‌شوند، می‌توانند بعضی از خواص مکانیکی آن را بطور خاصی بهبود دهند. بعنوان مثال حضور گرافن در یک زمینه پلیمری، خواص خزشی آن را بطور جدی تغییر می‌دهد. با توجه به خلا‌های تحقیقاتی در این زمینه، هدف از انجام تحقیق حاضر پیش‌بینی رفتار خزشی نانوکامپوزیت گرافن/اپوکسی می‌باشد. تحقیق حاضر شامل فعالیت‌های آزمایشگاهی، تحلیلی و عددی است. برای ارزیابی مدل‌های تحلیلی و عددی ارائه شده در این تحقیق، مطالعه آزمایشگاهی طراحی و انجام شده است. با مقایسه نتایج مدل‌های تحلیلی و عددی با آزمایش میزان دقت و اعتبار هر روش بررسی شده است. در بررسی‌های آزمایشگاهی مشاهده شد که افزودن گرافن به اپوکسی با درصد وزنی های 0.1، 0.25، 0.5 و 1 به ترتیب 16، 28، 32 و 11 درصد مقاومت خزشی اپوکسی را در بازه زمانی سی دقیقه افزایش می‌دهد. در بخش فعالیت تحلیلی، برای اولین بار مدل‌های تحلیلی مایکرومکانیکی هالپین-تسای و موری-تاناکا جهت استخراج خواص خزشی توسعه داده شده‌اند. روش ارائه شده قادر به پیش‌بینی کرنش خزشی کل نانوکامپوزیت پلیمری تقویت‌شده با نانوصفحه گرافن می‌باشد. در روش حاضر با دانستن مدول خزشی پلیمر اپوکسی و خواص الاستیک نانوصفحات گرافن، مدول خزشی نانوکامپوزیت گرافن/اپوکسی پیش‌بینی شده و کرنش خزشی کل نانوکامپوزیت بدست می‌آید. نتایج آزمایش‌های انجام شده نشان دهنده دقت بالاتر مدل اصلاح شده هالپین-تسای در درصد وزنی‌های پایین‌تر (کمتر از 0.25) در مقایسه با مدل اصلاح شده موری-تاناکا می‌باشد، در حالیکه نتایج مدل اصلاح شده موری-تاناکا در درصد وزنی‌های بالاتر (بیشتر از 0.25) معتبرتر می‌باشد. در قسمت فعالیت عددی، یک روش ترکیبی از روش‌های اجزای محدود و مایکرومکانیک نیز در تحقیق حاضر ارایه گردیده است. با در نظر گرفتن پیوندهای شیمیایی بصورت تیر و اتصال دهنده‌های مکانیکی، خواص خزشی نانوکامپوزیت در نرم‌افزار اجزای محدود مدل‌سازی و استخراج شده است. با ارایه این روش، برای اولین بار مدل‌سازی عددی خزش بر روی المان حجمی معرف از نانوکامپوزیت صورت گرفته است. روش ارائه شده مدول خزشی و کرنش کل نانوکامپوزیت را با درنظر گرفتن توزیع تصادفی صفحات گرافن پیش‌بینی می‌کند. فاز میانی بین گرافن و پلیمر در مدل‌سازی اجزای محدود لحاظ شده و این باعث بالا رفتن دقت مدل‌سازی شده است. نتایج حاصل از روش ارائه شده با نتایج آزمایش مقایسه شده و خطای 7.5 درصدی گزارش شد. این مقدار خطا نشان دهنده دقت روش ارائه شده و فرضیات حاکم بر مدل‌سازی می‌باشد.

واژه‌های کلیدی:گرافن،پلیمر، نانو‌کامپوزیت، خزش، ویسکوالاستیک، مایکرومکانیک، مدل اجزای محدود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.56146.fa
برگشت به اصل مطلب